Gesloten, morgen weer open vanaf 11:00
Nieuws

Mohan Verstegen

Mohan Verstegen

Mohan Verstegen

[English version below]

Hoewel ik bij toeval bij Defensie terecht ben gekomen is het een bewuste keuze geweest om te blijven. Al 10 jaar inmiddels. Na als arts direct in de zorg gewerkt te hebben, ben ik nu meer bezig met geneeskundig beleidsadvies en management. En ik werk er met heel veel plezier. Mijn kleine steentje bijdragen aan een betere wereld.

Maar niet iedereen werkt graag bij Defensie. De uitstroom van personeel dat niet voldoet aan de witte heteroseksuele mannelijke norm is nog steeds hoog en ook de instroom laat te wensen over. Juist meer diverse mensen aantrekken bij Defensie zou het personeelstekort kunnen oplossen in de toekomst. Maar daarvoor is inclusie nodig. Zodat mensen zich echt thuis voelen bij Defensie. Want ik zou graag tegen mijn gekleurde buurmeisje zeggen dat ze zich prettig kan voelen bij Defensie. Of tegen die jonge homo met vrouwelijke trekjes die in het weekend op hakken loopt. Maar dat kan ik nu nog niet uit de grond van mijn hart.

En dus zet ik me bij Defensie in voor diversiteit en inclusie. Daarnaast ben ik actief op social media. Ik vind dat mijn afwijken van de norm zichtbaar mag zijn. Op Insta krijg ik veel positieve reacties, op Twitter en LinkedIn ook wel negatieve. En om mezelf te blijven herontdekken ben ik een paar maanden geleden begonnen op TikTok. Zo kreeg ik laatst deze sarcastische reactie op een TikTok waarin ik in uniform LGBT+ rechten aanhaal: ‘Hier gaan we de oorlog mee winnen [huil emoticon]’

Iemand anders reageerde daarop: ‘Mensen vechten al heel lang voor lgbtqi+ rechten. Dus ja, ik zou graag lgbtqi+ mensen in mijn leger willen hebben want zij geven niet makkelijk op.’

Sommige mensen bij Defensie raden me af om me zo expressief in uniform te laten zien op social media. Het zou mijn carrière kunnen schaden. En hoewel vaak goedbedoeld, ik blijf doorgaan. Ik ga discussies juist niet uit de weg. Zo ben ik vorig jaar ook naar een bijeenkomst van Forum voor Democratie geweest. Jezelf kwetsbaar opstellen, op social media en in het echt, is nodig. Om de verbinding te blijven zoeken. Veranderen doe je samen.

Want echt leiderschap begint met naar anderen luisteren. Verpleegkundigen kunnen dat, zij luisteren echt. Daarna analyseren ze en nemen ze besluiten. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun handelen en kijken kritisch naar eigen daden. Maar misschien nog wel belangrijker: ze handelen met ervaring en uit hun hart. Daar kunnen bestuurders en politici nog veel van leren.

Mijn deel van de expositie gaat over mijn nieuwe leiderschap: over luisteren, beïnvloeden en beïnvloed worden. Over kritisch zijn naar jezelf en verantwoordelijkheid nemen. Omgaan met bedreigingen van buitenaf en je eigen angst, woede en verdriet onder ogen zien. Elk werk representeert een andere kant van mezelf. En hierdoor zie je diversiteit die in mij zit, zoals iedereen die in zich heeft. Maar het gaat ook over dingen doen. Soms is het tijd voor actie. Om naar eer en geweten te handelen. Om het goede te doen en dus ook op te komen voor mensen die dat zelf niet kunnen of willen. Leiden met mijn hart.

Care, grow & be yourself

Mohan


Though winding up at the Ministry of Defence was a coincidence, staying was a conscious decision. It’s been ten years since. Working directly in health care as a physician for a while, I’m now focused on medical policy and management. And I thoroughly enjoy working there. Doing my bit towards a better world.

But not everyone enjoys working at the MoD. The outflow of people who don’t conform to the white, heterosexual, male norm is still high and the inflow too leaves something to be desired, even when attracting more diverse people to the MoD could solve the staff shortages in the future. But that requires inclusivity. So people can truly feel at home at the MoD. Because I’d like nothing more than to say to the girl living next door, a person of colour, that she’d be at ease at the MoD. Or to that young, gay guy who’s a little feminine and wears heels at weekends. But right now I can’t do that wholeheartedly.

So I work towards diversity and inclusivity at the MoD. On top of that I’m active on social media. That I don’t conform to the norm isn’t something I feel I need to hide. On Instagram the response I get is mostly positive, on Twitter and LinkedIn some’ll be negative. And to make sure I keep on discovering myself I started on TikTok. A little while ago I got this sarcastic comment to a TikTok in which I touch on LGBT+ rights: ‘That’ll win us the war [crying emoticon]’

To which someone else responded: ‘People have been fighting for lgbtqi+ rights for a very long time. So yeah, I’d definitely want lgbtqi+ people in our armed forces because they don’t give up easily.’

Some people at the MoD warn against showing myself so expressively in uniform on social media. It could damage my career. Though well-meaning most of the time, I’m going to keep at it. I welcome discussion. Like last year, when I went to a meeting of the Forum voor Democratie. Being open and vulnerable, both on social media and in real life, is a necessity. To always try and find a way to connect. Change is made together.

Because true leadership begins with listening. Nurses have that skill, they really listen. Then they analyse and make a decision. They feel responsible for their actions and reflect on their actions. But perhaps more importantly: they act from experience and from the heart. Lessons administrators and politicians could stand to learn.

My section of the exhibition is about my new leadership: about listening, influencing and being influenced. About reflecting and taking responsibility. Dealing with external threats and coming to terms with your own fear, anger and sorrow. Every piece represents a different facet of mine, and so you see the diversity within me, as it’s within everyone. But it’s also about doing something. There comes a time for action. To act in good conscience. To do the right thing, including standing up for people who cannot or won’t stand up for themselves. To lead with my heart. 

Care, grow & be yourself

Mohan

Power to the Models - Curated by Jan Hoek

Foto: Florian Joahn